مشاور و مقاوم سازی

خدمات ارائه شده در زمینه مشاور و مقاوم سازی (E)
مشاور و مقاوم سازی
ارزیابی سریع لرزه ای گروه ساختمان ها، تاسیسات و پل ها
تهیه نقشه های لایه بندی GIS از تراکم منطقه ای آسیب پذیری ساختمان ها
انجام مطالعات ژئوتکنیک و مکانیک خاک مرتبط با خدمات مقاوم سازی
ارزیابی تفضیلی آسیب پذیری پل ها و شریان های حیاتی
ارائه طرح مقاوم سازی سازه های موجود