بهسازی لرزه ای

خدمات جنبی بهسازی لرزه ای
بهسازی لرزه ای
انجام تست های غیرمخرب و مخرب
شناسایی سازه ساختمان های موجود و تهیه نقشه های چون ساخت سازه ای
انجام تست های دینامیکی به روش forced vibration بروی سازه ساختمان ها، پل ها و برج ها
تعیین عملی دوره تناوب واقعی سازه و مقایسه با مدل کامپیوتری آن