ارتقای دانش بهسازی لرزه ای

خدمات ارائه شده در زمینه ارتقای دانش بهسازی لرزه ای
ارتقای دانش بهسازی لرزه ای

برگزاری دوره های آموزش علمی روش های نوین مقاوم سازی

شرکت در سمینارهای بین المللی مقاوم سازی

تهیه دستور العمل و شرح خدمات مباحث مقاوم سازی

تهیه و انتشار مقالات و کتاب های علمی و فنی