اخبار و مقالات

بهسازی

در صنعت ساختمان بهسازی بر حسب تعریف،ایجاد قابلیت انجام وظیفه یا وظایفی در ساختمان،سازه یا اجراء و عناصر آن است که در وضع موجود قادر به انجام تمام و کمال…